آدرس: اصفهان، جاده سيمان سپاهان، منطقه صنعتي اشترجان، خيابان 11، پلاك 93
تلفن: 37608894 – 031
فکس: 37608896 – 031
پست الکترونیک: info@ghetehkaran.com