بازوئي اتاق

اين قطعات در سيستم اكسل عقب خودروهاي ذكر شده نصب مي شود وارتباط ميان شاسي خودرو وبازوئي چرخ (كه چرخ اتومبيل بوسيله بعضي متعلقات به آن بسته مي شود) را برقرار مي سازند.جنس اين قطعات از چدن با خواص فولادي بوده وداراي تلرانسهاي هندسي وابعادي بسيار دقيق مي باشند .هم اكنون توليد اين قطعات با تيراژ سالانه 000/700 جفت در اين شركت جريان دارد.