بازوئي چرخ

جنس اين قطعات از چدن با خواص فولادي بوده واز يك طرف به بازوئي اتاق واز طرف ديگر به كمك قطعه ميل توپي به كاسه چرخ متصل مي گردند. از ويژگيهاي مهم اين قطعات زاويه دار بودن محور محل نصب ميل توپي نسبت به افق مي باشد كه در نهايت هدايت پذيري وپايداري بهتر خودرو را در پي خواهد داشت تلرانسهاي هندسي وابعادي فراوان اين قطعات توليد آنها را با پيچيدگي هاي فراواني مواجه كرده است كه به لطف ودانش بالاي پرسنل وامكانات سخت افزاري ، مشكلات توليد اين قطعات مرتفع وهم اكنون توليد آن با تيراژ سالانه700000 قطعه در اين شركت جريان دارد.