ميل توپي (TU5- TU3 )

اين قطعات به صورت پرسي در داخل بازوئي چرخ عقب مونتاژ وكاسه چرخ ومتعلقات بر روي آن بسته مي شوند. وجود كوچكترين ترك و ياكم شدن ابعاد مشخص شده در نقشه باعث شكسته شدن قطعه ودر نتيجه واژگوني خودرو مي گردد. براين اساس قطعه مورد بحث در جايگاه قطعات فوق ايمني طبقه بندي گرديده است . شركت قطعه كاران با تكيه بر دانش فني پرسنل متخصص وسخت افزارهاي حرفه اي خود توانسته استانداردهاي لازم جهت توليد اين قطعات را در سطح جهاني وتاكنون بالغ بر 1500000000 عدد از اين نوع قطعات را با PPM0 توليد نمايد.