بوش سيلندر XU7

اين قطعه درون بلوك سيلندر خودرو مونتاژ شده وقطعه پيستون درون آن حركت مي نمايد وبه دليل جنس خاص خود، در مقابل حركت پيستون كمترين سايش را دارد. اين قطعه يكي از پيچيده ترين قطعات توليدي موجود در خودور مي باشد كه نيازمند وجود دانش فني وسخت افزاري بسيار بالا بوده وتوليد آن از افتخارات شركت قطعه كاران مي باشد، ظرفيت سالانه توليدي اين قطعه هم اكنون 500000 قطعه در سال مي باشد.